Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması verilir. Mezun olan öğrenciler diyetisyen ünvanını kazanırlar.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum Avrupa Kredi trasfer Sistemi (AKTS) kredisi 240’dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte (Sağlık Bilimleri Fakültesi) onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın temel amacı lisans düzeyinde beslenme ve diyetetik eğitimi vermek ve yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslar arası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun diyetisyen yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Program Kazanımları

1 Beslenme ve Diyetetik alanındaki kanıta dayalı temel ve mesleki bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
2 Beslenme ve Diyetetik alanındaki kanıta dayalı temel ve mesleki bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
3 Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak sağlıklı bireylerin, toplumun ve hasta bireylerin beslenme durumunu saptama, karşılaşabileceği sorunlarda (vaka, olay, ekipman, ürün vb) analitik düşünceyi kullanarak kanıta dayalı uygun müdahale yaklaşımlarını seçme ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
4 Beslenme ve Diyetetik uygulamalarında gerekli olan çağdaş bilişim teknolojilerini ve alana özgü teknolojik ekipmanları etkin kullanma becerisi kazanır
5 Beslenme ve Diyetetik alanı ile ilgili mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma becerisi edinir
6 Yaşam boyu öğrenme ve kalite yönetiminin önemini benimseyerek bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık konusundaki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli geliştirme becerisi kazanır
7 Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi gibi Beslenme ve Diyetetiğin farklı alanlarında ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekipte veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlama becerisine sahiptir.
8 Tüm yaşam döngüsü boyunca farklı sosyodemografik özelliklere sahip bireylerin ve toplumun beslenme durumunu dikkate alarak ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve toplumsal beslenme önerilerinin geliştirilmesi, besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması konusunda bilgi ve uygulamaya yönelik beceri edinir.
9 Bireye, topluma, mesleğe ve diğer meslek gruplarına karşı mesleki etik ilkelerine uygun davranma bilinci ve mesleki uygulamalarının hukuksal sürecine yönelik farkındalık kazanır. Meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)´den gereken puanı almaları durumunda bahsedilen kamu alanlarına diyetisyen olarak atanmaktadır. Okulumuzdan mezun olan diyetisyenler 1969 yılında kurulmuş olan Türkiye Diyetisyenler Derneği` ne üye olabilirler. Dernek, Avrupa Diyetetik Dernekleri Federasyonu (EFAD-European Federation of the Association of Dietitians) ve Uluslararası Diyetetik Konfederasyonu (ICDA-International Confederation of Associations of Dietetians) üyesidir.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Beslenme ve Diyetetik lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 68 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Her lisans programında en az 16 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 16 tane teknik seçmeli ders almak zorundadır.
Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli ders olarak kabul edilemez.
Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 tane teknik olmayan seçmeli ders almak zorundadır. Bunlar, Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (GEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.
GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır
* Beslenme ve Diyetetik öğrencileri, yeni bir teknik, GEC veya GCE seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda, almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek, Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Günsu Soykut Çağsın, Bölüm Başkan Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi