Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte (Sağlık Bilimleri Fakültesi) onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler.

Program Kazanımları

1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar
2 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
3 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
4 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
5 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.
8 Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bilimsel araştırmaları planlar, yürütme, raporlama, arşivleme, sunma ve geliştirme sürecinde araştırma ve bununla ilgili istatistiksel kavramları etik kuralları çerçevesinde tanımlar ve tüm aşamalarına katılır.
10 Toplum sağlığını değerlendirme, koruma ve geliştirme amacı ile proje üretebilir ve projelerde aktif rol alabilir.
11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek. ("Avrupa Dil Portföyü Küresel Ölçeği", Düzey B1).
12 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilişkilendirebilme.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları, fizyoterapistler hem kamuda hem de özel sektörde çalışabilirler. Yataklı tedavi merkezlerinde, tıp merkezlerinde, engelli rehabilitasyon merkezlerinde, protez-ortez rehabilitasyon merkezlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, okullarda, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, milli takımlarda, huzurevlerinde, mesleki rehabilitasyon merkezlerinde, kaplıca merkezlerinde, evde bakım merkezlerinde, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarları, üniversite, lise, araştırma enstitüleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca ilgili alanda uzmanlaşmak için lisansüstü programlara başvurabilir ve üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 64 dersten oluşmaktadır.
Derslerin %23’ünü bölüm ve fakülte ortak seçmeli dersleri oluşturmaktadır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Her lisans programında en az 10 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri mezun olabilmek için alan içi ve alan dışı toplamda %23 oranında seçmeli ders almak zorundadır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya, Bölüm Başkanı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet anketi