Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ebe Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

• Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamalarının yanı sıra, 40 normal doğum yaptırma, 1 makat geliş doğumu yönetme, 100 sağlıklı gebe bakım, takip ve danışmanlığını yapma, 40 riskli gebe takibi ve bakımını yapma, 100 lohusa izlem ve bakımını yapma, 100 sağlıklı yenidoğan izlem ve bakımını yapma, 10 riskli yenidoğan izlem ve bakımını yapma zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir.

Program Kazanımları

1 Kadın, yenidoğan, çocuk ve ailelere kaliteli, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek için obstetri, jinekoloji, neonatoloji, sosyal bilimler, halk sağlığı ve etik konularında gerekli bilgi beceriye sahip olabilme ve uygulayabilme.
2 Topluma, sağlıklı aile yaşamı, planlı gebelikler ve pozitif ebeveynliği desteklemek için kültüre duyarlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma ve uygulayabilme.
3 Gebelik döneminde sağlığın korunması, sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için düzenli izlem ve takip yapma, risklerin erken tanılanması, tedavinin sürdürülmesive risk durumunda gebelerin sevkini de içeren kaliteli doğum öncesi bakım alamalrını sağlama ve uygulayabilme.
4 Travay ve doğumda kültüre duyarlı, kaliteli hizmet sunar, hijyenik koşullarda güvenli ortam sağlayarak, kendi sorumluluğunda doğum yaptırma, acil durumlarda uygun yaklaşımda bulunabilme.
5 Kapsamlı ve kaliteli postpartum bakım sunarak, kadın ve ailesi için kültürel farklılıklara duyarlı yaklaşım içinde postpartum döneme adaptasyonu sağlayabilme.
6 Doğum sonrası sağlıklı bebekler için nitelikli yenidoğan bakımı verebilecek gerekli bigi beceri ve donanıma sahip olabilme.
7 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal protokollere uygun bir biçimde bireyselleştirilmiş, kültürel farklılıklara duyarlı hizmet sunabilmek.
8 Alanları ile ilgili sürekli eğitim faaliyetlerini mezuniyet öncesi ve sonrası sürdürebilmeyi.
9 Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; ebelik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Alanları ile ilgili konularda araştırmaya katılarak, projelerde görev alıp, kanıta dayalı araştırma sonuçlarının hayata geçmesi için çalışmalarda yer almak.
11 Hizmet verdiği alanlarda kadına ve aileye danışmanlık yapmayı.
12 Kadınlarla ilgili her alanda organizasyon yapabilmeyi.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, sağlık bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Ebelik ile ilişkilendirebilme.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Ebelik programından mezun olanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, devlet hastanelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapar.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Ebelik lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 74 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Seçmeli derslerin %25'i diğer fakültelerden alınmaktadır.
Lisans programında 30 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Ebelik öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teorik ve teorik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Ebelik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için seçmeli ders almak zorundadır.
Bu dersler Alanla İlgili Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler alanla ilgili seçmeli ders olarak kabul edilemez.
Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Ebelik bölümü öğrencileri mezun olabilmek için alanla ilgili olmayan seçmeli ders almak zorundadır. Bunlar, Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (GEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.
GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır
* Ebelik bölümü öğrencileri, yeni bir teknik, GEC veya GCE seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda, almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.
• 40 normal doğum yaptırma,
• 1 makat geliş doğumu yönetme,
• 100 sağlıklı gebe bakım, takip ve danışmanlığını yapma,
• 40 riskli gebe takibi ve bakımını yapma,
• 100 lohusa izlem ve bakımını yapma,
• 100 sağlıklı yenidoğan izlem ve bakımını yapma, 10 riskli yenidoğan izlem ve bakımını yapma

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr.Filiz YARICI, Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet anketi