Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması verilir. Mezun olan öğrenciler Dil Konuşma Terapisti ünvanını kazanırlar.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü yapılmaktadır.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Avrupa Kredi trasfer Sistemi (AKTS) kredisi 240’dır.. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını (14 hafta ) belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’ nün temel amacı ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak evrensel ve kültürel değerler ışığında, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, uluslararası mesleki ve bilimsel niteliklere uygun, dil ve konuşma terapisi bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Dil Konuşma Terapistleri “yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim- öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Program Kazanımları

1 Dil- Konuşma Bozuklukları alanında değerlendirme için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır
2 Dil- Konuşma Bozuklukları alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar
3 Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar
4 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Dil- Konuşma Bozuklukları alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır
5 Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Dil- Konuşma Bozuklukları alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur.
6 Dil-Konuşma Bozuklukları alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir, analiz eder ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm
7 Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, Dil ve Konuşma Bozuklukları alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır.
9 Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır.
10 Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, Dil-Konuşma Bozuklukları bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapistleri başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dil Konuşma Terapisi lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. Sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Sağlık Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için, lisans programında yer alan tüm zorunlu dersler, mesleki uygulama dersleri başarılı ile tamamlanmış olmalıdır.
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden
o başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü lisans tam zamanlı bir programdır. Programının eğitim dili Türkçe’ dir. 4 Yıllık bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Uzm. Dyt. Fatma Hacet, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi