Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sosyal Hizmet Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/Sharf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlarla mücadele eden bireylere, ailelere ve toplumlara gerekli hizmet uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilim niteliğine sahip yetkin sosyal çalışmacı yetiştirmektir. Teorik ve uygulamalı olarak alanda uzmanlaşmak isteyen toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin gelişimini eğitsel açıdan sağlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan öğrencilere sosyal hizmet uzmanı/ sosyal çalışmacı unvanı verilmektedir. Mezunlar özel ve kamu sektörlerinde çalışma potansiyeline sahip olacaklardır.

Program Kazanımları

1 Sosyal Hizmet kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
2 İnsan davranışı ve sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olur.
3 Anlama, öğrenme, beceri kazanma ve kendini geliştirme hakkında bilgi sahibi olunur.
4 Dezavantajlı gruplarla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olur.
5 Meslek etiği, ilke ve değerleri uygulama ve koruma hakkında bilgi sahibi olur.
6 Farklı gruplarla din, dil, ırk ayrımcılığı gözetmeden, farklılıkları koruyarak sosyal hizmet müdahalesi geliştirmek ve uygulamak hakkında bilgi sahibi olur.
7 Rapor yazma sunum ve becerileri, sosyal inceleme gerçekleştirme ve uygulama hakkında beceri sahibi olur.
8 İnsan haklarını bilir ve sosyal anlamda farkındalık sağlar ve hak savunuculuğu becerisine sahip olur.
9 Müracaatçı gereksinimleri doğrultusunda, kaynaklarını kullanma ve ihtiyaçları karşılama bilgi ve becerisine sahip olur.
10 Kurumlar arası ilişki, iletişim ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahip olur.
11 Bilgi, beceri ve değer tutumları ile topluma model olur ve yaşam boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
12 Araştırma sonuçlarını okuma ve yorumlama becerisine sahip olur.
13 Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi sağlamak amacıyla mikro, mezzo ve makro uygulamalar yapma becerisine sahip olur.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Sosyal Hizmet programından mezun olanlar, çocuk yuvaları, yetiştime yurtları, çocukla ilgili kurulan merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, gençliş merkezleri, yüksek öğrenim öğrenci yurtları, aile danışma merkezleri, kadın sığınma evleri, aile mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri, emniyet çocuk şubeleri, çocuk eğitim evi, cezaevi, denetimli serbestlik büroları, hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları, huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim veren rahabilitasyon merkezleri, fabrikalar, sendikalar, kızılay, sivil savunma, s toplum merkezleri, vakıflar, yardımlaşma derneklerinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile uluslar arası örgütlerde istihdam edilebilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 58 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 3 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Seçmeli derslerin %25'i diğer fakültelerden alınabilmektedir.
Her lisans programında en az 10 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için zorunlu ve zorunlu olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Sosyal Hizmet bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 5 tane alan seçmeli ders almak zorundadır.
Bu dersler Alan Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler alan seçmeli ders olarak kabul edilemez.
Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.
Teknik OlmayanSeçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 tane teknik olmayan seçmeli ders almak zorundadır. Bunlar, Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (GEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.
GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır
* Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, yeni bir teknik, GEC veya GCE seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda, almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adile ÖnizÖzgören, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Bölüm Koordinatörü Dr. Menil Çelebi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet anketi