Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Yönetimi Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü yapılmaktadır.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Avrupa Kredi trasfer Sistemi (AKTS) kredisi 240’dır.. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını (14 hafta ) belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün temel amacı ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak evrensel ve kültürel değerler ışığında, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, uluslararası mesleki ve bilimsel niteliklere uygun, sağlık yönetimi bilimindeki gelişmeleri takip eden, araştıran ve uygulayan “Sağlık Yöneticisi “yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim- öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Program Kazanımları

1. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2. Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma.
3. Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.
4. Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sisteminin temel bileşenlerini, sağlık planlamasını ve politikalarını kavrama, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme.

5. Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.

6. Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
7. Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
8. Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.
9. Sağlık yönetimi alanının hukuki, toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma, hukuki düzenlemeler ile etik ilkelerine uygun davranmak.
10. Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olma.
11. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, SGK, Sigorta Şirketleri, İlaç Şirketleri, Medikal Şirketler, Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında sağlık yöneticisi olarak çalışabilirler. Kamu ve özel sektörde çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Yönetimi lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Sağlık Yönetimi lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 73 dersten oluşmaktadır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
Her yarıyılda alan içi ve alan dışı seçmeli dersler açılır. Ayrıca YÖK tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler dışında 35 adet temel zorunlu ders bulunmaktadır.
1. Sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Bu lisans programında en az 26 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Sağlık Yönetimi
Bölümü öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş
sayılmayacaktır.
Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgiler
Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 14 tane teknik seçmeli ders almak
zorundadır. Bu dersler Alan içi ve/veya alan dışı Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli ders olarak kabul edilemez.
Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi
Sağlık Yönetimi bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 tane teknik olmayan seçmeli ders
almak zorundadır. Bunlar, Ortak Dersler Koordinasyon Birimi (odk.neu.edu.tr) tarafından sunulan Genel Seçmeli Dersler (GEC kodlu dersler) veya Oluşturulan Ortak Seçmeli Dersler (GCE kodlu dersler) arasından seçilebilir. Bu derslerin listesi her dönem güncellenir.
GEC/GCE derslerinin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır
* Sağlık Yönetimi öğrencileri, yeni bir teknik, GEC veya GCE seçmeli dersi seçerken, müfredatlarında daha önce almış oldukları veya müfredatlarında almış oldukları herhangi bir dersle veya
henüz almadıkları herhangi zorunlu bir dersle aynı, benzer veya daha az kapsamlı olmamasına dikkat etmelidir. Aksi durumda, almış oldukları dersler seçmeli ders sayılmayacak ve müfredatta yer alan herhangi bir yeterliliği sağlamayacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Sağlık Yönetimi lisans programından mezun olabilmek için, lisans programında yer alan tüm zorunlu dersler, mesleki uygulama dersleri başarılı ile tamamlanmış olmalıdır.
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden
başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Sağlık Yönetimi lisans tam zamanlı bir programdır. Programının eğitim dili Türkçe’ dir. 4 Yıllık bir programdır.

Program Sorumlusu

Öğr Gör Seda Behlül, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Email: [email protected]

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi