Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Odyoloji Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, mezunlarını klinik odyolojinin temelini oluşturan temel bilimsel ilkelerle ve bu ilkelerin pratikte uygulanmasını sağlayan klinik becerileriyle donatmaktır. Mezun olduktan sonra, öğrenciler odyoloji olarak kariyer yapmak veya isterlerse daha ileri akademik çalışmalar yapmak için gerekli donanıma sahip olacaklardır.

Program Kazanımları

1 Amplifikasyon sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri hasta üzerinde kullanabilme.
2 Hasta şikayetlerini belirleme, tanımlama, sınıflama ve çözebilme; bu amaca uygun test yöntemlerini belirleme.
3 Pediyatrik gruba özel tanısal testlerin planlanması ve uygulanması.
4 Klinik odyolojide kullanılan ekipmanların kalibrasyonu ve güvenilirliğinin test edilmesi.
5 Klinik odyolojide karşılaşılan hasta problemlerini ve çözüm yöntemlerini araştırmak için deney tasarlama ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Odyolojinin birlikte çalışabileceği farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak; çok disiplinli ekiplerde verimli çalışabilmek
7 Türkçe olarak hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
8 İşitme sağlığını etkileyen çevresel ve küresel faktörler hakkında bilgi sahibi olmak; Bu faktörlerin neden olduğu kişisel ve sosyal problemler hakkında bilgi sahibi olmak; Problemlerin çözümünde etkili olabilecek teknik ve yasal yöntemlerin farkında olmak.
9 Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; klinik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Odyoloji alanında veri toplayabilmek ve meslektaşları ile yabancı dilde iletişim kurabilmek.
11 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde akıcılıkla, etkin bir şekilde konuşabilmek
12 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olmak.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Odyoloji programından mezun olanlar, üniversite, devlet veya özel hastanelerin odyolojik biriminde çalışabilirler. İşitme cihazı satış uygulama merkezlerinde, koklear implant satış programlama merkezlerinde, işitme engellilerin rehabilitasyon merkezlerinde işitme uzmanı ve tanıtım elemanı görev alabilirler. Ayrıca ilişkili bir bilim dalında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer oluşturabilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Odyoloji lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 60 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.
Seçmeli derslerin %25'i diğer fakültelerden alınmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Odyoloji bölümü öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd.DoçDr. Ateş Mehmet Akşit, Odyoloji Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet anketi