Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Ergoterapi Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, öğrencilere ergoterapinin temel ilkelerine dayalı, ergoterapi kavram ve teorilerine hakim olmalarını sağlayacak bir eğitim sunarak insanların yaşamın her alanında sağlıklı ve işlevsel olarak bağımsız olmalarını sağlayacak; temel tıbbi, rehabilitasyon ve ergoterapi bilgisine sahip; Ergoterapi alanında klinik uygulama becerileri ile araştırmacı ve yönetici olma becerilerini kazanmış ergoterapistler yetiştirmektir. Mezunlar, bireyler, gruplar veya topluluklarla işbirliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılmış tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve mesleki terapi alanında kapsamlı eğitim alan Ergoterapistler olacaktır.

Program Kazanımları

1 Temel bilimler alanlarında yeterli bilgiye sahip olmak; bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri karmaşık problemlerinde kullanabilme.
2 Bireylerin ve toplumların aktivite ve yaşamsal rollerini yerine getirmek ve sağlık ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla uygun teorileri ve modelleri seçer, analiz ve sentez ederek müdahaleyi planlar.
3 Ergoterapi alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini ve uygulama becerilerini kullanarak,rehabilitasyon ve tedavi aktivitelerini yapar.
4 Etkili iletişim kurma tekniklerine hakım ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bilgiye sahiptir.
5 Ergoterapi uygulamaları ve/veya ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma için ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve sonuçları değerlendirir.
6 Ergoterapi disiplininde ve çok disiplinli takımlarda verimli çalışabilme; bireysel olarak çalışabilme
7 Türkçe olarak, hem sözlü hem de yazılı olarak etkin iletişim kurabilme; yazılı raporlar yazabilme ve kavrayabilme, tasarım ve uygulama raporları hazırlayabilme, etkin bir şekilde sunabilme, açık ve anlaşılır talimatlar verebilme ve alabilme.
8 Rolleri ve katılımı sağlamada hizmet alanlar, bakım verenler, takım üyeleri ve diğer paydaşlar ile işbirliği içinde ve interdisipliner olarak çalışır.
9 Etik davranış, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olmak; ergoterapi uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini tanımak; bilgiye erişebilmek, bilim ve teknolojideki gelişmelerden haberdar olabilmek; insanlık tarihi boyunca edinilen bilgileri Ergoterapi ile ilişkilendirebilme.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Ergoterapi programından mezun olanlar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, evler, okullar, işyerleri, fabrikalar, sağlık ocakları, huzurevleri ve yargı kurumları gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel veya gönüllü kuruluşlar da dahil olmak üzere çok çeşitli iş olanaklarına sahiptir.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Ergoterapi lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 64 dersten oluşmaktadır.
Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 4 ders vardır.
Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.
1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Ergoterapi öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.
Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Gonca İnanç, Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi
Uzm. Erg. Polat Koç, Bölüm Koordinatörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Değerlendirme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi