Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylıdır. YÖDAK tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü yapılmaktadır.
Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.
Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00’den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240’dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesinde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ’de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Programın amacı, 0-18 yaşlar aralığında, yaşı ile uyumlu gelişim gösteren, özel gereksinim ihtiyacı olan, korunma ihtiyacı olan, çalışan, mülteci, suça sürüklenen çocuklar ya da hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini bilerek öz bakım becerilerini değerlendirebilecek bilgi, beceri, deneyim farkındalığı kazandırmaktır. Değerlendirme raporları doğrultusunda 0-18 yaş aralığındaki çocukların gelişim ve becerilerini destekleyecek, çocukların ailelerine öneriler sunabilecek bilgi, beceri, deneyim ve farkındalığı kazanmaktadırlar. Çocuk gelişimi alanında kazanılan bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıkla kamu ve özel hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ile eğitim kurumlarının farklı kademelerinde, bakanlığa çocuk izlem merkezlerinde, çocuk mahkemelerinde, sivil toplum örgütlerinde ve gönüllü kuruluşlarda istihdam edilirler. Kitle iletişim araçlarında çocuklara ve gençlere yönelik içeriklerin ve yayınların hazırlanmasında çeşitli basamaklarda veya kendi kurumlarında girişimci olarak görev alabilirler. Çeşitli alanlarda lisansüstü çalışmalar, kongre/çalıştay/konferans katılımları, farklı alanlarda alınan eğitim sertifikaları vb. yolu ile mesleki gelişimlerine süreklilik kazandırırlar.

Program Kazanımları

1. Çocuk gelişimi alanında güncel literatür doğrultusunda, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak temel, kuramsal, uygulama için gerekli bilgilere sahip olur.
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olur.
3. Çocukların gelişim sürecindeki, öğrenme özellikleri tanır ve güçlükleri bilir.
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri bilir.
5. Edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda çocuk gelişimi alanında, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahip olur
6. Tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımlarla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahip olur.
7. Çocuk gelişimi alanında yapılan çalışmalarda sorumluluk alıp ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezun çocuk gelişimciler edindikleri bilgi, beceri, deneyim ve farkındalığı kullanarak; çocuk izlem merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, kamu ve özel hastaneler ile kliniklerinde, çocuk evleri ve sevgi evlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile eğitim kurumlarının farklı kademelerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk gelişimi ve aile danışmanlığı merkezlerinde, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlar gibi özel ve resmi kurum ve kuruluşların çeşitli kademelerinde istihdam edilirler.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Çocuk Gelişimi lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 58 zorunlu dersten oluşmaktadır. Her yıl alan içi ve alan dışı seçmeli dersler(37) açılmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Çocuk Gelişimi öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
• En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
• 4,00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak.
• Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Uzm. Dyt. Burçin Karavelioğlu Bölüm Koordinatörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi