Program Bilgi Paketi
Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Dört yıllık lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu-YÖDAK tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü yapılmaktadır. Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.
Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00’den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240’dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ’de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı 2015 yılında kurulmuş ve eğitimlere başlamıştır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Anabilim Dalı Programı dört yıllık bir lisans programıdır. Acil durum ve afet yönetimini inceleyerek öğrenciler, olağanüstü hâl ve afetlerde çok önemli bir rol oynayan faktörleri ve stratejileri analiz edebileceklerdir. Acil durum ve afet yönetimi disiplini ayrıca öğrencileri karmaşık ve tehlikeli durumlarda liderlik etmek için gerekli olan eleştirel düşünme ve analitik becerilerle donatacaktır. Öğrenciler, farklı afet simülasyonlarına katılır ve acil bir durumda bireylerin ve kurumların farklı sorumluluklarını belirlemeyi öğrenirler.
Program, sözlü ve görsel sunum teknikleri kullanılarak yüz yüze ve online olarak yürütülmektedir.

Program Kazanımları

1. Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi, vücut mekaniklerini ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp ve iletişim bilgisine sahip olmak, bilgilerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
2. Acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
3. Acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek.
4.Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta ya da kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile iş birliği içerisinde çalışabilmek.
5. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verebilmek.
6. Birey ve halk sağlığı konusunda iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir ve ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
7. Hastane öncesi acil hasta bakımı ve kurtarma amacına yönelik bilgi ve becerilere sahip olmak ve acil yardım alanına özgü güncel bilgi ve becerilere sahip olmak, resüsitasyon uygulamalarını, travmalı hastaya yaklaşımı, çevresel aciller konusunda bilgi ve becerileri uygulama yetisi kazanmak
8. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini sözlü ve yazılı aktarabilme yeteneğine sahiptir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan/olmayan kişilerle paylaşabilme yeteneğine sahiptir ve diğer sağlık disiplinleri ile ortak çalışabilir.
9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
10. Yangın güvenliği, yangınla mücadele gibi alanlarda ekip çalışması, malzeme kullanımı, bireysel güvenlik gibi konuları en iyi şekilde uygulayabilmek.
11. Afet yönetimine temel katkı sağlayan kamu yönetimi, mühendislik, mimarlık gibi diğer disiplinler hakkında bilgi sahibidir.
12. Afet yönetiminin toplum, kültür ve doğal çevre üzerindeki etkilerini bilir ve afet yönetimi süresince ortaya çıkan problemlere ekip üyeleriyle ya da bireysel olarak çözüm üretebilmek ve bu sorumluluğu alabilmek.
13. Sorun çözümü odaklı düşüncelerini analitik düşünceye dönüştürebilme, proje üretebilme ve bu projelere liderlik yapma özelliğine sahiptir.

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Mezunlar; 17 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan 5902 sayılı kanunla kurulan "Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı” çatısı altında kurulan daire başkanlıkları ile yine illerde kurulacak olan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunun dışında mezunlar, belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma ile ilgili birimlerinde de görev alabilirler. Devlet ve özel hastanelerinin acil servisleri ile 112 acil servis istasyonları ve komuta merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve farklı üniversitelerde akademik personel olarak kariyerlerine devam etme imkanına sahiptirler.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda günümüz bilim ve teknolojik altyapısını kullanabilecek yeterlilikte bilgi ve becerilere sahip olabilecektir.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı
Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu
Ek Bilgiler

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]

Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma
Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;
En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

Program Şekli

Tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd. Doç. Dr. Gonca İnanç, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi
Mezuniyet Anketi
Memnuniyet Anketi